Aнимации за Програма за София

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за следващия програмен период на ЕС 2021-2027. Заедно със Софияплан създадохме серия от три анимации, за да обясним мястото ѝ в йерархията от стратегии, методологията на създаването ѝ и възможностите за финансиране на различни проекти и инициативи, които тя създава.

Създаването и изпълнението на Програма за София не зависи само от администрацията, а от всички, които работят или живеят в Столична община. Затова Програма за София цели да обедини максимално много общински и национални приоритети, но и частни, общностни и корпоративни инициативи. Програмата ще определи зони за въздействие с най-голям потенциал за развитие чрез интегрирани инвестиции — от европейски фондове и програми, от държавния и общински бюджет, но и от местния бизнес. Нейното изпълнение е постижимо с общи усилия и в партньорство.

В работата по подготовката на Програма за София Софияплан определя цели, приоритети и зони в Столична община с най-голяма нужда от намеса. Това става на базата на интегриране на всички действащи европейски, национални и местни стратегии, анализ на всички събрани данни за състоянието на различните градоустройствени единици и множество консултации с администрацията, експертите и неправителствения сектор.

В работата по подготовката на Програма за София Софияплан определя цели, приоритети и зони в Столична община с най-голям потенциал за развитие. В тези територии ще бъде съсредоточено изпълнението на проектните идеи, предвидени в Програмата.