Ново архитектурно наследство

Инициатива за идентифициране, защита
и популяризиране на значими образци в
българската архитектура, създадени
след Втората световна война.

Архитектурното наследство на ХХ век и особено на втората
му половина предизвиква все по-голям световен интерес.
Расте броят на международни инициативи, свързани с него.
Още през 1991 г. Съвета на Европа издава специални “Насоки за
опазване на архитектурното наследство на ХХ век”, в които
препоръчва на европейските правителства да „разработят
стратегии за идентифициране, опазване, възстановяване
и популяризиране на архитектурата на ХХ век“.

България изостава драстично от тези световни процеси на съхранение, развитие и популяризиране на това ново архитектурно наследство. У нас архитектурата от ХХ век и особено от втората му половина все още е считана за сравнително „млада“, близка до нас. В резултат тя е лишена от обективна оценка и мерки за опазване и целенасочено използване, въпреки огромното количество създадени в този период обекти – сгради, публични пространства и инфраструктура. В Националния регистър на недвижимите културни ценности са вписани едва няколко обекта, изградени в страната след 1944 г. Само един от тях – парк „Камбаните“, се намира на територията на Столична община. Това поставя в риск потенциално ценни образци от близкото ни архитектурно минало на територията на цялата страна.

Агенция Imp-Act е комуникационен партньор на дългосрочната инициатива Ново архитектурно наследство, която предлага следните стъпки за идентифициране, защита и популяризиране на архитектурните ценности, построени в България след 1944 година.

Екипът на инициативата вярва, че чрез съхранение на ценностите от новото ни архитектурно наследство ще осигурим
многослойност на съвременните български градове и ще опазим тяхното многообразие — задължителна предпоставка за икономическо, социално и културно развитие.

Повече информация за инициативата можете да научите на сайта на можете да намерите на сайта на Софияплан. Очаквайте повече скоро на nan.bg.